1

นางสาวดุษฎีภรณ์ พิมพ์น้อย

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

2

นายวีระวัฒน์ วิทยอุดม

ตำแหน่ง : ครู

3

นายครรชิต บุญปก

ตำแหน่ง : ครู

4

นางสาวสิรินาถ ท่าทอง

ตำแหน่ง : ครู