6

นางสาวภัทรียา ทองงาม

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

27

นายประทีป เพิ่มทรัพย์

ตำแหน่ง : ครู

26

นาวสาวมธุสร บุญจูง

ตำแหน่ง : ครู

9

นายอภิชัย พิศโสระ

ตำแหน่ง : ครู

7

นายเสกสรร สังข์เงิน

ตำแหน่ง : ครู

8

นางฑิฆัมพร หาญเสมอ

ตำแหน่ง : ครู

14

นางสาวรชาดา วงศ์บุญ

ตำแหน่ง : ครู

15

นายทรงศักดิ์ บาอินทร์

ตำแหน่ง : ครู

19

นายเอกลักษณ์ ทองแย้ม

ตำแหน่ง : ครู

18

นาวอรธิดา สว่าง

ตำแหน่ง : ครู

17

นางสาวกิ่งแก้ว สมหวัง

ตำแหน่ง : ครู

16

นางสาวสาวิตรี บุญแน่น

ตำแหน่ง : ครู

20

นายวิษณุ สมรัตน์

ตำแหน่ง : ครู

21

นางสิรภัทร แก่นดี

ตำแหน่ง : ครู

22

นางสาววลีรัตน์ พะโยธร

ตำแหน่ง : ครู

23

นาวสาววาสนา จันทร์แจ้ง

ตำแหน่ง : ครู

24

นางรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : none

25

นายกวิน เงาปัดชา

ตำแหน่ง : ครู

13

นางนฤมล กองกาญจน์

ตำแหน่ง : ครู

12

นางวลัยพร แอกทอง

ตำแหน่ง : ครู

11

นางทิพย์ฉัตรกานต์ สุธรรม

ตำแหน่ง : ครู

10

นายอภิสิทธิ์ แสงสว่างทิวัตถ์

ตำแหน่ง : ครู