61

นางสาวดวงพร วรางกูร

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

62

นายขุนธนา ปัญญาเพชร

ตำแหน่ง : ครู

63

นางนงเยาว์ วิทยอุดม

ตำแหน่ง : ครู

64

นายณัฏฐชัย ลับโกษา

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : none

65

นางฉวีวรรณ อินทนู

ตำแหน่ง : ครู

66

นางภาวดี สิงคนิภา

ตำแหน่ง : ครู

68

นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ

ตำแหน่ง : ครู

67

นายสุเทพ เทียมคลี

ตำแหน่ง : ครู

69

นางสาววาสนา ดวงใจ

ตำแหน่ง : ครู

70

นางอภิญญา มณีไสย

ตำแหน่ง : ครู

72

นายฉวิน บุญยงค์

ตำแหน่ง : ครู

71

นางสาววรรณธนา กิตติภัทท์

ตำแหน่ง : ครู

73

นางสาวสุดใจ ยังมี

ตำแหน่ง : ครู

74

นายสุริยา คำดี

ตำแหน่ง : ครู

75

นางยุพาวดี พิมพ์ลา

ตำแหน่ง : ครู

77

นางวิไลวรรณ คำดี

ตำแหน่ง : ครู

78

นายเก่งกานต์ แก่นดี

ตำแหน่ง : ครู

80

นางสาวดารารัตน์ ปัญญาโรจน์สุข

ตำแหน่ง : ครู

81

นายวัฒนพงษ์ สว่าง

ตำแหน่ง : ครู

82

นางสาวเพชรลดา อสิพงษ์

ตำแหน่ง : ครู

84

นายโชคชัย สำนักนิตย์

ตำแหน่ง : ครู

83

นางสาวจิราภรณ์ ดัชถุยาวัตร

ตำแหน่ง : ครู

85

นางสาวพรประภา พวงบุรี

ตำแหน่ง : ครู

86

นางสาวศิรดา พิชัยสุวรรณเลิศ

ตำแหน่ง : ครู

87

นางสาวจันทนิภา สิงห์บาล

ตำแหน่ง : ครู

90

นางสาวพัชภรณ์ เชิดสุข

ตำแหน่ง : ครู

89

นายชาติสิริ วงศ์ภักดี

ตำแหน่ง : ครู

91

นางสาวกวิตา อุมาธรณ์

ตำแหน่ง : ครู

92

นายณกรณ์ บำรุงธรรม

ตำแหน่ง : ครู

94

นางพัชรวรรณ สีทองหลาง

ตำแหน่ง : ครู

93

นายสมัชชา แก้วกันหา

ตำแหน่ง : ครู

95

นายพงษ์พันธ์ จันทร์เจริญ

ตำแหน่ง : ครู

77

นางวิไลวรรณ เบิกบาล

ตำแหน่ง : ครู

109

นางปัญจพร ธรรมนิยม

ตำแหน่ง : ครู

76

นางดาวรัศมี รีรัตน์

ตำแหน่ง : ครู