28

นางสมพิศ แต้มทอง

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

29

นายชนาธิป กรองทอง

ตำแหน่ง : ครู

30

นางสาวนิฤมณ มั่นยืน

ตำแหน่ง : ครู

32

นางสุธิมา กะทิศาสตร์

ตำแหน่ง : ครู

31

นายธีรชัย ลาภูตะมะ

ตำแหน่ง : ครู

33

นางจินตนา สระแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

34

นางจินตนา ร้อยศรี

ตำแหน่ง : ครู

37

นายปรวีย์ ดียิ่ง

ตำแหน่ง : ครู

36

นายบุญญฤทธิ์ สหุนันต์

ตำแหน่ง : ครู

35

นายธีรพงศ์ จันเทศ

ตำแหน่ง : ครู

38

นางสาวญาณิภา บาลูน

ตำแหน่ง : ครู

39

นางสาวนภัสชญา ดิษฐประกรกุล

ตำแหน่ง : ครู

40

นายชันทวิทย์ ควรทอง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวแสงเดือน มะลิลา

ตำแหน่ง : ครู

42

นางสาวจิริยา สมเสร็จ

ตำแหน่ง : ครู

43

นางสาว ศิริรัตน์ เบอร์ไธสง

ตำแหน่ง : ครู

44

นางสาวพรจินดา เหมาะทอง

ตำแหน่ง : ครู

45

Mr.Elisha Kibert Limo

ตำแหน่ง : ครู

46

Mrs.Rissa Manzano Juntraruk

ตำแหน่ง : ครู