104

นายกุศล ชูรัตน์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

วิทยฐานะ : none

100

นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส

ตำแหน่ง : ครู

101

นายสุรินทร์ โสฬส

ตำแหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : none

102

นางนิภาพร เดชสิริ

ตำแหน่ง : ครู

99

นางยินดี เผ่าสอน

ตำแหน่ง : ครู

103

นางสาวนิรัตน์ มุมทอง

ตำแหน่ง : ครู

105

นางเพ็ญนภา ชูรัตน์

ตำแหน่ง : ครู

106

นางลีลาวดี มุมทอง

ตำแหน่ง : ครู

107

นายถนัด มณีไสย

ตำแหน่ง : ครู

108

นายสราวุธ แพงเจริญ

ตำแหน่ง : ครู

111

นางปุญยนุช อนุเคราะห์

ตำแหน่ง : ครู

110

นายปวีณ์กร อัศวภูมิ

ตำแหน่ง : ครู

112

นายณรงค์ชัย ไพรินทร์

ตำแหน่ง : ครู

113

นางสาวอรพิน ภาคพรม

ตำแหน่ง : ครู

114

นายนิติรัตน์ สมชอบ

ตำแหน่ง : ครู

115

นายธีร์ธนสาร แป้นทอง

ตำแหน่ง : ครู

116

นางสาวอนันตา สมไทย

ตำแหน่ง : ครู

117

นางสาวคนางลักษณ์ ดัชถุยาวัตร

ตำแหน่ง : ครู

118

นางสาวสุทธินาถ แสงอรุณ

ตำแหน่ง : ครู