123

นางสาวกฤติยา บุตรดี

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

วิทยฐานะ : k3

119

นายทศพล แหวนวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

120

นางศรีวิไล ลับโกษา

ตำแหน่ง : ครู

121

นายบุญลือ ดีทั่ว

ตำแหน่ง : ครู

122

นางสาวเกตุมณี ประถมชัย

ตำแหน่ง : ครู

124

นายดิชมากร ดัชถุยาวัตร

ตำแหน่ง : บุคลากรทางการศึกษา

125

นายสุเทพ ดัชถุยาวัตร

ตำแหน่ง : บุคลากรทางการศึกษา