ประวัติโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

44
33
22

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ตั้งอยู่เลขที่ 821/1 หมู่ 1 ถนนศรีปราสาท ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ (044) 560087
เว็บไซต์ www.sripisai.ac.th

เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการ ได้แก่


ตำบลระแงง
ตำบลหนองขวาว
ตำบลกุดหวาย
ตำบลผักไหม
ตำบลจารพัต
ตำบลช่างปี่
ตำบลขวาวใหญ่
ตำบลแตล
ตำบลนารุ่ง

ได้รับอนุมัติในการจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2515 มีเนื้อที่ 99 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา เหตุที่ตั้งชื่อว่า “ศีขรภูมิพิสัย” เพราะตั้งตามชื่อเดิมของ อำเภอ ในปีแรก มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 90 คน ครูที่ได้รับ การบรรจุครั้งแรกมีจำนวน 3 คน โดยมีนายรัตน์ สืบวิสัย ศึกษาธิการอำเภอศีขรภูมิ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมา นายสุริยัน ลามาตย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุรวิทยาคาร มารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ ต่อใน ปี 2515 จากนั้น กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้บุคคลต่าง ๆ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจุบัน

ปัจจุบัน นายบุญศักดิ์ บุญจูง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน