แผนผังโรงเรียน

    1. อาคาร 1
    2. อาคาร 2
    3. อาคาร 3
    4. อาคาร 4
    5. อาคาร 5
    6. อาคาร 6
    7. โดมศรีพิสัย
    8. ห้องสมุด
    9. โรงอาหาร
    10. หอประชุมศรีพิสัย
    11. สนามกีฬาชัยมงคล
    12. โดมอเนกประสงค์