ตราประจำโรงเรียน

    เป็นองค์ปราสาทโอบล้อมด้วยลายกนก ล้อมรอบด้วยวงกลม ๒ วง

        องค์ปราสาท หมายถึง สัญลักษณ์ของอำเภอศีขรภูมิ คือ ปราสาทศีขรภูมิซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวศีขรภูมิภาคภูมิใจ
        ลายกนก หมายถึง ความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับชุมชน
        วงกลม ๒ วง หมายถึง ความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวในหมู่คณะ

อักษรตัวย่อ

    ศ.ภ.ส.

ปรัชญา

    นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา

       แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย มุ่งพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
    จัดการศึกษาดี มีส่วนร่วม เน้นคุณธรรม นำความรู้ ก้าวสู่สากล
    ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

    ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำพัฒนา เข้าหาชุมชน

       ศึกษาดี หมายถึง มีความรู้ ความสามารถ จากการศึกษาหาความรู้ทั้งในโรงเรียนและ นอกโรงเรียนจนประสบความสําเร็จ มีการงานอาชีพที่สุจริต อยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข
       มีวินัย หมายถึง การรู้หน้าที่ เคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ โรงเรียน มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนร่วม รักษาเกียรติยศและชื่อเสียงของโรงเรียน
       ใฝ่คุณธรรม หมายถึง ยึดมั่นในความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ มีวินัย
       นําพัฒนา หมายถึง มีความสามารถในการมีลักษณะเป็นผู้นํา
       เข้าหาชุมชน หมายถึง การทําโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทั้งช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชน และให้ชุมชนช่วยเหลือและ พัฒนาโรงเรียน ทําให้เสมือนบ้านกับโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

สีประจำโรงเรียน

    ฟ้า-เหลือง