144

นายบุญศักดิ์ บุญจูง

ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

นางนงเยาว์ ผาสุก

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางณีรนุช ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ