งาน ICT สารสนเทศ

งาน ICT และ ข้อมูลสารสนเทศ

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนกรอกแบบสำรวจข้อมูลและอุปกรณ์ในการเรียนทางไกลในรูปแบบ On-Demand หรือ Onlineของนักเรียน ให้ครบถ้วน

2. กรณีนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนทางไกลเพียงพอต่อการเรียนรู้ตามที่ครูจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ให้เลือกอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดเพียง 1 อุปกรณ์

3. กรณีตรอบครัวนักเรียนมีอุปกรณ์ฯ 1 เครื่อง แต่มีบุตร 3 คน โดยต้องผลัดกันใช้อุปกรณ์ฯ ในการเรียน ให้บุตรเพียงคนเดียวตอบว่ามีอุปกรณ์ และบุตรอีก 3 คน ตอบว่าไม่มีอุปกรณ์

4. กรณีนักเรียนต้องใช้อุปกรณ์ของผู้ปกครอง ให้ตอบในช่องไม่มี เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถใช้อุปกรณ์ในการเรียนรู้ตามที่ครูจัดการเรียนการสอนได้ทุกครั้ง