ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ประวัติ ความเป็นมา

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ. สุรินทร์ ได้รับอนุมัติในการจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2515 โดยงบประมาณกรมสามัญศึกษาตามหนังสือของจังหวัด ที่ สร.23/33 เหตุที่ตั้งชื่อว่า "ศีขรภูมิพิสัย" เพราะตั้งตามชื่อเดิมของอำเภอ ในปีแรกมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 90 คน ครูที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกจำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 และได้ตั้ง นายรัตน์ สืบวิสัย ศึกษาธิการอำเภอศีขรภูมิ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาทางจังหวัดได้แต่งตั้ง นายสุริยัน ลามาตย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม 2515 ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายปรีชา เมืองอ่ำ ตำแหน่งครูใหญ่ 15 กันยายน 2515 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2524 นายธีรชัย บุพศิริ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2524 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2527 นายสมพงษ์ ปุยพลทัน ตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2527 จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2529 นายสุริยัน ลามาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2529 จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 นายสุรสิทธิ์ หวลระลึก ตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2534 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2536 นายพรหม ดาศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2540 นายหรรษ์ศักดิ์ พันธ์งาม ตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2542 นายสุพัฒน์ โพธิสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2543 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2547 นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 นายแสน แหวนวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิการยน 2550 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน