วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย มุ่งพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา จัดการศึกษาดี มีส่วนร่วม เน้นคุณธรรม นำความรู้ ก้าวสู่สากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

“ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำพัฒนา เข้าหาชุมชน”