ห้องเรียนออนไลน์

โครงการปรับพื้นฐานการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4

คำชี้แจง

* รายการต่อไปปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

*ฝากกดติดตามข่อง SIKHORAPHUMPISAI SCHOOL CHANNEL เพื่อรับชมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

เวลา 08.30 – 11.30 น.     รายการ คณะผู้บริหาร / กลุ่มบริหารทั่วไป

เวลา 13.00 – 15.30 น.     รายการกลุ่มบริหารทั่วไป

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

เวลา 08.30 – 11.30 น.  ปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย

เวลา 11.30 – 22.00 น.      ทดสอบหลังเรียนวิชาภาษาไทย

เวลา 13.00 – 15.30 น. ปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 15.30 – 22.00 น.      ทดสอบหลังเรียนวิทยาศาสตร์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายการต่อไป

เวลา 08.30 – 11.30 น.  ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

เวลา 11.30 – 22.00 น.      ทดสอบหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เวลา 13.00 – 15.30 น.  ปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 15.30 – 22.00 น.      ทดสอบหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ